Skip to form

competitie@nereus.nl

Form Section 1
image

Overeenkomst Periodieke Schenking

1. Verklaring gift
Ondergetekende verklaart een gift te doen aan de Amsterdamsche Studentenroeivereniging Nereus. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen ter hoogte van het hieronder opgegeven bedrag (ten minste €100.-). Gemiddeld doneren Oud-Nereïden €200,- per jaar voor een termijn van 5 of 10 jaar.

Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier incassant, te weten de A.S.R. Nereus, te machtigen tot het jaarlijks incasseren van dit bedrag gedurende de hieronder opgegeven periode van tenminste 5 jaar. De gift wordt gedurende deze periode van minstens 5 jaar uitgekeerd en eindigt uiterlijk bij het overlijden van de schenker.

Ondergetekende vult hieronder bij 'Hoogte van de gift (in cijfers en letters)' het totaalbedrag in van de gift. Onder punt 4 legt ondergetekende vervolgens de hoogte en de regelmaat van de termijnen vast.

NB: Als ondergetekende een periodieke gift voor onbepaalde tijd wil schenken, vult hij/zij bij zowel 'Hoogte van de gift (in cijfers en letters)' als bij 'Bedrag jaarlijkse termijn' onder punt 4 hetzelfde bedrag in, dat vervolgens jaarlijks geïncasseerd zal worden.

Kies voor welk Nereus-fonds u een Periodieke Schenking wilt instellen: *

2. Looptijd van de gift

Ondergetekende verklaart de volgende looptijd en het volgende startjaar voor de periodieke gift te willen vastleggen.

Duur periodieke schenking *

3. Gegevens schenker

Hieronder geeft ondergetekende zijn persoonlijke- en adresgegevens op.

4. Gegevens ontvanger, betalingsgegevens en machtiging
Hieronder worden de gegevens van de ontvanger van de periodieke schenking (de A.S.R. Nereus) en de betalingsgegevens weergegeven. Ondergetekende vult hieronder de noodzakelijke machtigingsinformatie op en machtigt de A.S.R. Nereus tot het jaarlijks incasseren van de jaarlijkse betalingstermijn. Dit bedrag wordt ieder jaar in november geïncasseerd.  

Datum ondertekening overeenkomst *
Date Picker

Ondergetekende verklaart per automatische incasso te willen betalen. Hij/zij machtigt hierbij:

Gegevens ontvanger gift/incassant
A.S.R. Nereus                                
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
Nederland

- Incassant ID: NL31ZZZ405316260000
- Transactienummer: U ontvangt uw persoonlijke transactienummer per e-mail van Nereus na het invullen van deze overeenkomst.
- RSIN/Fiscaal nummer: 3744632

om het hierboven vermelde bedrag af te schrijven met ingang van:

Ingangsdatum automatische incasso *
Date Picker

van het hierboven opgegeven IBAN-rekeningnummer, in jaarlijkse termijnen van het hierboven opgegeven bedrag.

Doorlopende SEPA-machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

- De Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging (A.S.R.) ‘Nereus’ om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om uw periodieke gift aan 'A.S.R. Nereus' van uw rekening af te schrijven gedurende de hierboven vermeldde looptijd van de onderhavige periodieke schenkingsovereenkomst.
- Uw bank om doorlopend een door uzelf gekozen bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de A.S.R. Nereus, eveneens gedurende de hierboven gekozen looptijd van de periodieke schenkingsovereenkomst.

Mocht u het niet eens zijn met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Handtekening *

5. Carrière-informatie
Oud-Nereus wil zijn alumni-netwerk van oud-leden activeren en uitbouwen zodat zowel leden, oud-leden als de vereniging kan profiteren van de kennis, ervaring en contacten die dit professionele netwerk te bieden heeft. We willen u daarom vragen om uw huidige functie en werkgever met ons te delen.  

6. Akkoord overeenkomst en afwikkeling
Na het invullen van deze periodieke schenkingsovereenkomst wordt deze door middel van de 'submit'-knop automatisch aan de A.S.R. Nereus toegestuurd. Vervolgens wordt de overeenkomst door het bestuur van de A.S.R. Nereus ondertekend, verwerkt en samen met uw unieke transactienummer en een persoonlijke dankbetuiging aan u toegezonden per e-mail. Bewaar deze e-mail goed, print de overeenkomst in tweevoud uit, onderteken deze en stuur deze retour per post of e-mail.

U heeft de overeenkomst nodig bij uw belastingopgave om de belastingaftrek te regelen. Na ontvangst schrijft Nereus jaarlijks automatisch het door u opgegeven bedrag van uw rekening af gedurende de looptijd van de overeenkomst.